ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ วันที่ กิจกรรม
1 4 ส.ค. 51 ประชาสัมพันธ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์
2 2 เม.ย. 52 ประชุมใหญ่สมาคมธุรกิจคลังสินค้า
3 25 พ.ค. 52 สัมมนา เรื่อง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใบประทวนสินค้าในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
4 20 ส.ค. 52 สัมมนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เชียงใหม่
5 27 พ.ค. 53 ประชุม Focus Group การจัดทำมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
6 22 มิ.ย. 53 การสัมมนา โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
7 2 เม.ย. 55 ประชุมประจำเดือน
8 30 เม.ย. 55 สรุปผลการประชุม
9 25 เม.ย. 55 เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ปี 2555
10 16 ส.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องทิศทางของธุรกิจกับการเข้าสู่ AEC
11 10 ก.ย. 56 การสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมธุรกิจรับฝากเก็บสินค้ารับมือการปรับตัวสู่ AEC
12 10 ก.ย. 56 ศึกษาดูงาน บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท ไทยแม๊กซ์โคลด์สโตร์เรจท์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมล่าสุด