ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ ประเภทกิจการ ประเภทการส่งเสริม ชื่อ จังหวัด
1 ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ได้รับการส่งเสริม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ กรุงเทพมหานคร
2 ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี ราชบุรี
3 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
4 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร
5 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
6 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดปลาบางเลนธานี นครปฐม
7 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดเจริญศรี อุบลราชธานี
8 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแก่น
9 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดอุดรเมืองทอง อุดรธานี
10 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี
11 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด สงขลา
12 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดย่าโม นครราชสีมา

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง