ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ ประเภทกิจการ ประเภทการส่งเสริม ชื่อ จังหวัด
1 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด กำแพงเพชร
2 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม นครนายก
3 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด ปราจีนบุรี
4 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก ตาก
5 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร
6 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด เชียงราย
7 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวกำนันทรง นครสวรรค์
8 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร นครสวรรค์
9 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ นครสวรรค์
10 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล นครสวรรค์
11 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว นครสวรรค์
12 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี ชัยนาท
13 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกยุ้ย พิษณุโลก
14 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะฆัง) จำกัด พิจิตร
15 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวบรรจงพืชไร่ พิจิตร
16 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท เจียมศรีชัยรุ่งโรจน์ จำกัด พิจิตร
17 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวบุญรักษ์ พิจิตร
18 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด พิจิตร
19 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ป.เจริญกิจ ชัยนาท
20 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด พิจิตร
21 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง พะเยา
22 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี ชัยนาท
23 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา ชัยนาท
24 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา) อุทัยธานี
25 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา อุทัยธานี
26 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานีทรัพย์รวงทอง อุทัยธานี
27 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ร้านนายชวลิต ลพบุรี

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง