ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้สมัคร' และ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า 'กรมการค้าภายใน' กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข


1. การสมัครสมาชิก กรมการค้าภายใน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง กรมการค้าภายในจะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เมื่อผู้สมัครทำการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันสมาชิก (Activate Code) โดยทันทีทาง E-mail ให้ผู้สมัครตรวจสอบ E-mail เพื่อทำการยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate) ต่อจากนั้นผู้สมัครจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Login) มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ของกรมการค้าภายในทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ กรมการค้าภายใน ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ กรมการค้าภายใน ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ กรมการค้าภายใน

6. กรมการค้าภายใน ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรมการค้าภายใน

7. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด กรมการค้าภายในโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรมการค้าภายใน ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด

8. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ ทางกรมการค้าภายในจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้สมัครยินยอมให้กรมการค้าภายในตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก กรมการค้าภายในตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางกรมการค้าภายใน มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของผู้สมัครได้

10. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าภายใน จากทาง e-mail และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่กรมการค้าภายใน เห็นสมควรทั้งนี้ทางกรมการค้าภายในได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทางกรมการค้าภายในไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้วและยินยอมให้ กรมการค้าภายในตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางกรมการค้าภายในเห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด 'ไม่ยอมรับ' เพื่อกลับไป หน้าหลัก

ไม่ยอมรับ ยอมรับ