ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
URL:https://www.youtube.com/embed/qyudCNpcWMM

ระบบบริหารการจัดการเสนอซื้อ/เสนอขาย

ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งานในหัวข้อ เสนอซื้อ/เสนอขาย

ประกอบด้วย

1. เสนอซื้อ/เสนอขาย

ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการจัดการเสนอซื้อ/เสนอขาย

2. ผู้ซื้อ/ผู้ขาย (ตลาดสด)

ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ซื้อ/ผู้ขาย (ตลาดสด)

3. ข้อมูลเว็บไซต์เสนอซื้อ/เสนอขาย

ตัวอย่างการจัดการข้อมูลเว็บไซต์การเสนอซื้อ/เสนอขาย

_______________________________________________________________

ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด

URL : http://mwsc.dit.go.th/

กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด อาคาร 2 ชั้น 7

ระบบบริหารการจัดการคลังสินค้าไซโลห้องเย็น

ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งานในหัวข้อ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ประก...


ระบบบริหารการจัดการเสนอซื้อ/เสนอขาย

ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งานในหัวข้อ เสนอซื้อ/เสนอขาย
ประกอบด้วย