ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
URL:https://www.youtube.com/embed/H-74idCe3lo

ความสำคัญของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นกิจการให้บริการเก็บรักษาสินค้า โดยมีบำเหน็จในทางการค้าปกติ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการออกใบรับของคลังสินค้า หรือใบประทวนสินค้าให้กับผู้ฝากสินค้า ถ้าหากผู้ฝากสินค้านั้นต้องการเพื่อจะนำไปใช้เป็นตราสารทางการตลาดหรือการเงินตามความต้องการของผู้ฝาก เช่น อาจใช้สลักหลัง โอนสินค้า ใช้ในการสลักหลังจำนำสินค้าเป็นประกันการกู้ยืม เป็นต้น (กิจการมีลักษณะใกล้เคียงกับกิจการโรงรับจำนำ หรือธนาคารพาณิชย์) การดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวอาจจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจ หรือความผาสุกของประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อกำกับดูแลกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่เชื่อถือ รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการหรือเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด

 


ความสำคัญของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นกิจการให้บริการเก็บรักษาสินค้า โดยมีบำเหน็...


พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 2558

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบก...


ขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

ขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เพื่อให้การขอนุญาตประกอบกิจก...


การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทางประเภทผลไม้ประจำถิ่น จำนวน 3 แห่ง

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทาง ประเภทผลไม้ประจำถิ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) ...


การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทาง ประเภทของฝากของที่ระลึก จำนวน 2 แห่ง

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทาง ประเภทของฝากของที่ระลึก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (...


ตลาดข้อตกลง

ตลาดข้อตกลง หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร ที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรผ...


ตลาดกลางสินค้าเกษตร

ตลาดกลางสินค้าเกษตร คือ สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อขายสินค้าเกษตรท...