ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ต้นข้าวโพดสด

วันที่ทำกิจกรรม : 29 พฤศจิกายน 2545
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี

หมายเหตุ ไม่มีการส่งมอบ เนื่องจากผลผลิต ได้รับความเสียหายจากศัตรูพืช

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ต้นข้าวโพดสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีราพืชไร่
นาย ประสิทธิ แซ่จิว
143 หมู่ 5 ถนน สายบ้านหยวก ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
โทรศัพท์ 044 419627 โทรสาร 044 419897
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
กรุณาระบุ  
ตำบล น้ำโสม อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2546 - 31 พฤษภาคม 2546
ปริมาณรวม : 960.000 ตัน

ต้นข้าวโพดสด

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 960.000 ตัน