ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวหอมปทุมธานี 1

วันที่ทำกิจกรรม : 9 มกราคม 2547
สถานที่ : จังหวัด พิจิตร

เมล็ดพันธุ์บริสุทธุ์ 82% ราคา 4.55 บาท/กก. แต่ราคาที่ส่งมอบสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวหอมปทุมธานี 1
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงสีไฟย่งฮงเส็ง
กรุณาระบุ  
58 หมู่ 8 ถนน บางมูลนาก-โพทะเล ตำบล ท่าบัว อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 66130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด
กรุณาระบุ  
681 หมู่ 8 ถนน บางมูลนาก-โพทะเล ตำบล โพทะเล อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 66130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2547 - 31 ธันวาคม 2547
ปริมาณรวม : 1,050.000 ตัน

ข้าวหอมมะลิ

แหล่งผลิต : พิจิตร
ปริมาณตามสัญญา : 1,050.000 ตัน