ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พริกแห้ง

วันที่ทำกิจกรรม : 17 มิถุนายน 2548
สถานที่ : จังหวัด ชัยภูมิ

ราคา 60 - 62 บาท/กก. พริกแห้งพันธุ์ยอดสน, สีแดงสด, เมล็ดด่างหรือเน่าเสียไม่เกินร้อยละ 5, แห้งสนิทไม่มีความชื้น

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริกแห้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด
กรุณาระบุ  
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรผู้ปลูกพริก จังหวัดชัยภูมิ
กรุณาระบุ  
จังหวัด ชัยภูมิ
ระยะเวลาส่งมอบ : 30 กันยายน 2548 - 31 ธันวาคม 2548
ปริมาณรวม : 16.400 ตัน

พริกแห้ง

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 16.400 ตัน