ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผักปลอดสารพิษ

วันที่ทำกิจกรรม : 13 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

ส่งมอบตามคำสั่งซื้อ ณ จุดรับซื้อที่ตกลงกัน ซึ่งผู้ซื้อจะแจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทราบล่วงหน้า ราคาขั้นต่ำ หอมแบ่ง กก.ละ 30 บาท โหระพา กก.ละ 15 บาท พริกขี้หนูแดงใหญ่ กก.ละ 35 บาท ราคาสามารถปรับขึ้นลงได้ตามสภาพของตลาดโดยผู้รับซื้อจะให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป 5-

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ผักปลอดสารพิษ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง
นาย ศุภกิจ รัตนศิริมนตรี
87/1 หมู่ 8 ตำบล หนองปากโลง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มปลูกผักคุณภาพในระบบ GAP เพื่อการส่งออก
นาย เตชธรรม รุ่งอรุณเลิศ
29 หมู่ 12 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 085-848-9827 โทรสาร มือถือ 087-162-4092 นงนภัส
ระยะเวลาส่งมอบ : 13 กุมภาพันธ์ 2551 - 12 กุมภาพันธ์ 2552
ปริมาณรวม : 59.300 ตัน

ผักปลอดสารพิษ

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 59.300 ตัน