ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่ทำกิจกรรม : 20 มีนาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด นครพนม

ราคา กก.ละ 3.90 บาท คุณภาพ/มาตรฐาน คือ เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์ที่บริษัทส่งเสริม ไม่มีพันธุ์อื่นปน, ขนาดฝักไม่เกิน 4 ฝัก/กก. , ความยาวฝักหลังปอกเปลือกไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. , เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.7 ซ.ม.
ชำระเงินไม่เกิน 16 วันนับจากวันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานสามพราน
กรุณาระบุ  
26/1 หมู่ 5 ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110
โทรศัพท์ +66(34) 311 310 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
กรุณาระบุ  
ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2551 - 30 มิถุนายน 2551
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน