ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพร

วันที่ทำกิจกรรม : 8 กรกฏาคม 2559
สถานที่ : ณ ห้องโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว

                             การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการจำหน่าย และสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตให้เกษตรกร โดยเชื่อมโยงให้มีการเจรจาตกลงซื้อขายสินค้าสมุนไพรและต้นพันธุ์สมุนไพร ระหว่างโรงพยาบาลวังน้ำเย็นกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05   


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 23 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สมุนไพร
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
นาย พินิต ชินสร้อย
304 หมู่ 6 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว 27210
โทรศัพท์ 037-251108-9 โทรสาร เว็บไซต์ http://182.52.250.80/index.jsp
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05
นาง น้ำอ้อย สุขเสมอ
148 หมู่ 10 ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว 27260
มือถือ 086-151-1854
ระยะเวลาส่งมอบ : 11 กรกฏาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
ปริมาณรวม : 11.570 ตัน

สมุนไพร

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 11 กรกฏาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา


แหล่งผลิต : สระแก้ว
ปริมาณตามสัญญา : 11.570 ตัน