ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียม (พันธุ์จีน)

วันที่ทำกิจกรรม : 8 กันยายน 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียม (พันธุ์จีน) ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมแม่แตง กับ บจก. เอส แอนด์ เจ โปรดักส์ จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางในการซื้อขายสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดสินค้า 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 51 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (พันธุ์จีน)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักส์ จำกัด
นาง จารุวรรณ โอวรารินทร์
229 หมู่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053-555-248 โทรสาร 053-555-249
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย จำรัส สุวรรณศรี 150/1 หมู่ 1 ตำบล ช่อแล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559
ปริมาณรวม : 75.000 ตัน

กระเทียม (พันธุ์จีน) / เกรดคละ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

 

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 75.000 ตัน
การชำระเงิน : ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตรวจรับสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (พันธุ์จีน)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักส์ จำกัด
นาง จารุวรรณ โอวรารินทร์
229 หมู่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053-555-248 โทรสาร 053-555-249
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่แตง จำกัด
สวัสดิ์ คำออน
หมู่ 1 ตำบล ช่อแล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559
ปริมาณรวม : 150.000 ตัน

กระเทียม (พันธุ์จีน) / เกรดคละ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

 

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 150.000 ตัน
การชำระเงิน : ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตรวจรับสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (พันธุ์จีน)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักส์ จำกัด
นาง จารุวรรณ โอวรารินทร์
229 หมู่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053-555-248 โทรสาร 053-555-249
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สมจิตร์ บุญเรือง 62 หมู่ 3 ตำบล บ้านเป้า อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559
ปริมาณรวม : 175.000 ตัน

กระเทียม (พันธุ์จีน) / เกรดคละ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป / คุณภาพ 

1. กระเทียมชนิดกัวสด (พันธุ์จีน)

2. ตัดใบ ราก ลอกเปลือกด้านนอก ทำความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ

 

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 175.000 ตัน
การชำระเงิน : ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตรวจรับสินค้า