ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพร ปี 2558

วันที่ทำกิจกรรม : 2 กรกฏาคม 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุขสถิต โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพร เพื่อติดตามและเชื่อมโยงสมุนไพรผ่านตลาดข้อตกลง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืช ผู้แทนชมรมผู้นิยมสมุนไพร ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานการค้าภายในจังหวัด ผูเแทนสำนักงานเกรษตรจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 21 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สมุนไพร
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
นาย พินิต ชินสร้อย
304 หมู่ 6 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว 27210
โทรศัพท์ 037-251108-9 โทรสาร เว็บไซต์ http://182.52.250.80/index.jsp
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05
น้ำอ้อย สุขเสมอ
148 หมู่ 10 ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว 27260
มือถือ 086-151-1854
ระยะเวลาส่งมอบ : 2 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
ปริมาณรวม : 2.920 ตัน

สมุนไพร

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งผลิต : สระแก้ว
ปริมาณตามสัญญา : 2.920 ตัน
การชำระเงิน : 60 วัน หลังส่งมอบสินค้า