ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าว ปี 2553

วันที่ทำกิจกรรม : 18 มีนาคม 2553
สถานที่ : อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพ GAP

ราคา กก.ละ 20 บาท

มาตรฐาน : เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2553/54 และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ GAP ความชื้นไม่เกิน 15%ข้าวกล้องงอก GABA 

ราคา กก.ละ 18 บาท

มาตรฐาน : เป็นข้าวเปลือกเหนียว กข.6 ที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตข้าวกล้องงอก


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 54 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพ GAP
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด
นาย ประยุทธ เกษี
82 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-512028 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่ผ่านมาตรฐาน GAP
นางสาว อ่อนแตง ศรีทอง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มกราคม 2554
ปริมาณรวม : 82.950 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพ GAP

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2553 - 31 มกราคม 2554

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 82.950 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวกล้องงอก GABA
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด
นาย ประยุทธ เกษี
82 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-512028 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกล้องงอก (GABA)
นางสาว อ่อนแตง ศรีทอง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2553 - 31 ธันวาคม 2553
ปริมาณรวม : 162.000 ตัน

ข้าวกล้องงอก GABA

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2553 - 31 ธันวาคม 2553

แหล่งผลิต : ร้อยเอ็ด
ปริมาณตามสัญญา : 162.000 ตัน