ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวาน ปี 2554

วันที่ทำกิจกรรม : 22 มกราคม 2554
สถานที่ : จังหวัด เชียงราย

คุณภาพ :

- ฝักสดสมบูรณ์ เปลือกสีเขียว เมล็ดสีครีม-เหลืองอ่อน

- ไม่มีโรค-แมลง การเรียงตัวของเมล็ดตามยาวมากกว่า 4 นิ้ว เน่าร้อยละ 0 (ไม่ยอมรับถ้ามากกว่าร้อยละ5)ราคา กก.ละ 4.30 - 4.60 บาท


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 110 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีบีดี ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นาย วิสิฐศักดิ์ ศรีวิไล
99/1 หมู่ 1 ถนน เชียงราย-ดงมะดะ ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน อำเภอแม่ลาว
นาย สุธี มูลสถาน
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554
ปริมาณรวม : 400.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นข้าวโพดหวานทั้งฝักที่มีหรือไม่มีเปลือกหุ้ม ถ้ามีเปลือกหุ้มเปลือกต้องสด
  • เมล็ดข้าวโพดมีความสด การติดและเรียงของเมล็ดสม่ำเสมอ
  • ไม่มีความผิดปกติด้านรุปทรงของฝัก และสีของเมล็ด
  • ไม่มีการเพิ่มความชื้นจากภายนอก เพื่อเพิ่มความสดของฝักข้าวโพดหวาน
  • ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และรสชาติที่ผิดปกติ
  • ไม่มีหนอนและแมลง ไม่แก่เกินไป

น้ำหนัก มีเนื้อและน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 250 กรัม/ฝัก 


แหล่งผลิต : เชียงราย
ปริมาณตามสัญญา : 400.000 ตัน
การชำระเงิน : 15 วัน หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีบีดี ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นาย วิสิฐศักดิ์ ศรีวิไล
99/1 หมู่ 1 ถนน เชียงราย-ดงมะดะ ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ตำบลแม่ข้าวต้ม
นาย เจิดศักดิ์ สิงห์สุข
ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554
ปริมาณรวม : 620.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2554

แหล่งผลิต : เชียงราย
ปริมาณตามสัญญา : 620.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีบีดี ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นาย วิสิฐศักดิ์ ศรีวิไล
99/1 หมู่ 1 ถนน เชียงราย-ดงมะดะ ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน อำเภอแม่ลาว
นาง บุญญาภา แสงดาววี
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งผลิต : เชียงราย
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีบีดี ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นาย วิสิฐศักดิ์ ศรีวิไล
99/1 หมู่ 1 ถนน เชียงราย-ดงมะดะ ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน อำเภอแม่ลาว
นาย บุญลพ ดอนชัย
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554
ปริมาณรวม : 860.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งผลิต : เชียงราย
ปริมาณตามสัญญา : 860.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีบีดี ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นาย วิสิฐศักดิ์ ศรีวิไล
99/1 หมู่ 1 ถนน เชียงราย-ดงมะดะ ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน อำเภอแม่ลาว
นาย เสวศ สมบูรณ์
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554
ปริมาณรวม : 480.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งผลิต : เชียงราย
ปริมาณตามสัญญา : 480.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีบีดี ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นาย วิสิฐศักดิ์ ศรีวิไล
99/1 หมู่ 1 ถนน เชียงราย-ดงมะดะ ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย 57250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ตำบลแม่ข้าวต้ม
นาง ลำขวัญ มณีวงค์
ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554
ปริมาณรวม : 980.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2554

แหล่งผลิต : เชียงราย
ปริมาณตามสัญญา : 980.000 ตัน