ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมแดง

วันที่ทำกิจกรรม : 18 มีนาคม 2554
สถานที่ : อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

บรรจุ 10 กก./กระสอบ

ตกลงราคาทุกสัปดาห์โดยแจ้งราคาล่วงหน้า 1 สัปดาห์


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นาง สุดารัตน์ มหาวงศ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม
นาย บุญศรี กองจันทร์
258 หมู่ 4 ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ 053-828336 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณรวม : 22.000 ตัน

หอมแดง

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 22.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หัวพันธ์หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย กันตนา ทองอินทร์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม
นาย บุญศรี กองจันทร์
258 หมู่ 4 ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ 053-828336 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณรวม : 1,500.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 1,500.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหอมแดงเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
นาย กันตนา ทองอินทร์
106/2 หมู่ 10 ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ 33190
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม
นาย บุญศรี กองจันทร์
258 หมู่ 4 ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ 053-828336 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณรวม : 500.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้านสัมพันธ์การค้า
กรุณาระบุ  
1 หมู่ 2 ตำบล ทางพูน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80290
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม
นาย บุญศรี กองจันทร์
258 หมู่ 4 ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ 053-828336 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2554 - 31 กรกฏาคม 2554
ปริมาณรวม : 32.810 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2554 - 31 กรกฏาคม 2554

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 32.810 ตัน