ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ทำกิจกรรม : 25 มิถุนายน 2554
สถานที่ : ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

ราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 8.30 บาท

ความชื้นไม่เกิน 14.5% เมล็ดเสีย แตก ไม่เกิน 5%

สิ่งเจือปนไม่เกิน 1% ราคาหักลดตามคุณภาพ

ชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันตรวจรับสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ

ส่งมอบสินค้าที่ หจก.ศิริศิลป์อุหสาหกรรมหมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 129 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์เกษตรอุตสาหกรรม
นาย ศิริศักดิ์ ศรีเจริญศิลป์
22 หมู่ 11 ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15140
โทรศัพท์ 081-9944599 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด
นางสาว อารีวัลย์ เอี่ยมจันทร์
170 หมู่ 2 ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15210
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2555
ปริมาณรวม : 4,000.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แหล่งผลิต : ลพบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 4,000.000 ตัน