ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ ปี 2558

วันที่ทำกิจกรรม : 17 ธันวาคม 2557
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ ปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอนทรีย์และข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 65 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
นาย ขุนศรี ชัยบาล
1232-1235 หมู่ 1 ซอย - ถนน สุขาภิบาล 7 ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-771421 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษกลุ่ม 98
พิเชษฐ์ ไชยอุย
59 หมู่ 3 หมู่บ้าน - ซอย - ตำบล กุดรัง อำเภอ กุดรัง จังหวัด มหาสารคาม 44130
มือถือ 08-9446-0369
ระยะเวลาส่งมอบ : 20 ธันวาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558
ปริมาณรวม : 24.000 ตัน

ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 20 ธันวาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

1.เป็นข้าวหอมมะลิปลอดภันจากสารพิษ

2. เกษตรกรจะต้องได้รับใบรับรองการผ่านการอบรมจากสหกรณ์


แหล่งผลิต : มหาสารคาม
ปริมาณตามสัญญา : 24.000 ตัน
การบรรจุ : บรรจุใส่กระสอบ
การชำระเงิน : ชำระเงินสด ณ วันส่งมอบสินค้า