ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง (เกลือ)

วันที่ทำกิจกรรม : 15 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ : ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" (เกลือ) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรนาเกลือ ผู้ประกอบการค้า ส่วนงานราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวิทยามาให้ความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า การตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า จาก บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน