ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ทำกิจกรรม : 7 ธันวาคม 2560
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านตลาดข้อตกลง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลเหมาะ กลุ่มทุเรียนสาลิกา วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชมกลุ่มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลบ้านท่าปากแหว่ง กลุ่มข้าวไร่ดอกข่า 0160 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง กลุ่มเกษตรกรปลาอบสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกไคร กลุ่มขนมเต้าส้อ

กลุ่มปลาเค็มสามรส กลุ่มน้ำพริกกุ้งเสียบตราฟองละแอ กลุ่มหมูหยองศิริพรตะกั่วป่า กลุ่มน้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง และ บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล พร้อมส่วนงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สำนักงานประมงจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 35 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สาหร่ายพวงองุ่นสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ณรงค์ หนูคง
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลบ้านท่าปากแหว่ง
นาย รุจฌ์ พวงวงศ์
85/2 หมู่ 11 ตำบล โคกกลอย อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา 82140
มือถือ 0929639665
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
ปริมาณรวม : 1.260 ตัน

หมายเหตุ : ลักษณะเป็นการฝากขาย พร้อมพนักงานแนะนำสินค้า / เริ่มส่งสินค้าเมื่อเดือน พ.ค. 61 ส่งมอบในปริมาณเดือนละ 50 กิโลกรัม ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเนื่องจากผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อการส่งมอบสาหร่าย (พวงองุ่น)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

- สาหร่ายติดก้านเป็นพวง
- ความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว
- ไม่มีสิ่งแปลกปลอม


แหล่งผลิต : พังงา
ปริมาณตามสัญญา : 1.260 ตัน
การบรรจุ : ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังทึบขาว ขนาด 6 x 9 นิ้ว ปริมาณสุทธิ 200 กรัม
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน หลังจากวางบิล

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สับปะรดภูเก็ต (ปลอดภัย)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ณรงค์ หนูคง
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต
นาย ดำรง พรหมเพ็ง
111/404 หมู่ 8 ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
ปริมาณรวม : 18.000 ตัน

หมายเหตุ : ลักษณะเป็นการฝากขาย พร้อมพนักงานแนะนำสินค้า / สินค้าเพิ่งได้รับใบรับรอง GI เมื่อต้นเดือน ก.ย. 61สับปะรด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป / คุณภาพ
-  ความหวานมากกว่า 15 บิต
-  ขนาดของลูกมีความสวยงาม
-  ความสุกมากกว่า 75 %
-  ความยาวก้านไม่น้อยกว่า 2.5 เซ็นติเมตร ขึ้นไป

ขนาด 1 ผล น้ำหนัก 1.2 - 1.5 กิโลกรัม


แหล่งผลิต : พังงา
ปริมาณตามสัญญา : 18.000 ตัน
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน หลังวางบิล