ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ทำกิจกรรม : 12 มกราคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก ตำบล รำมะสัก อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง

การอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและเครื่องเทศ ผู้ค้าส่งตลาดไท ตลาดไท สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน และได้มีการเชื่อยมโยงเจรจาซื้อขายผักสมุนไพรและเครื่องเทศ

(ข่า ตะไคร้ และใบมะกรูด) ผ่านตลาดข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 81 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข่า ตะไคร้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นางสาว สำเรียง ขอพึ่ง 101 หมู่ 4 ตำบล รำมะสัก อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง 14120
มือถือ 086-130-4558
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว น้ำฝน จวนสาง 148 หมู่ 8 ตำบล รำมะสัก อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง 14120
มือถือ 065-875-1675
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
ปริมาณรวม : 217.800 ตัน

ข่า

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป : เป็นข่าสะอาด ไม่มีสิ่งเจือป่น และตัดราก


แหล่งผลิต : อ่างทอง
ปริมาณตามสัญญา : 96.800 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า กำละ 1 กิโลกรัม มัดรวม 10 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด

ตะไคร้

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป :
- ตะไคร้ตัดราก ทำความสะอาด
- ความยาวไม่เกิน 40 เซนติเมตร


แหล่งผลิต : อ่างทอง
ปริมาณตามสัญญา : 121.000 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า กำละ 1 กิโลกรัม มัดรวม 10 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข่า ตะไคร้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย มานะ โพธิ์เย็น 18/86 หมู่ 13 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 089-232-2748
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สายฝน ช่วยชูเชิด 76/1 หมู่ 8 ตำบล รำมะสัก อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง 14120
มือถือ 061-513-2551
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
ปริมาณรวม : 193.600 ตัน

ข่า

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป : เป็นข่าสะอาด ไม่มีสิ่งเจือป่น และตัดราก


แหล่งผลิต : อ่างทอง
ปริมาณตามสัญญา : 96.800 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า กำละ 1 กิโลกรัม มัดรวม 10 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด / เครดิต 3-5 วัน นับจากวันส่งมอบ

ตะไคร้

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป :
- ตะไคร้ตัดราก ทำความสะอาด
- ความยาวไม่เกิน 40 เซนติเมตร


แหล่งผลิต : อ่างทอง
ปริมาณตามสัญญา : 96.800 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า กำละ 1 กิโลกรัม มัดรวม 10 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด / เครดิต 3-5 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข่า ตะไคร้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย อภิชาติ รุ่งนิ่ม 60 หมู่ 7 ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000
มือถือ 081-298-7053
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว ดอกอ้อ ปัญญา 157 หมู่ 3 ตำบล รำมะสัก อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง 14120
มือถือ 089-537-8716
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
ปริมาณรวม : 387.200 ตัน

หมายเหตุ : ราคาตามภาวะตลาดข่า

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

แหล่งผลิต : อ่างทอง
ปริมาณตามสัญญา : 290.400 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า กำละ 1 กิโลกรัม มัดรวม 10 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด

ตะไคร้

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป :
- ตะไคร้ตัดราก ทำความสะอาด
- ความยาวไม่เกิน 40 เซนติเมตร


แหล่งผลิต : อ่างทอง
ปริมาณตามสัญญา : 96.800 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า กำละ 1 กิโลกรัม มัดรวม 10 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ใบมะกรูด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นางสาว ปราณี โพธิ์เย็น 116/4 หมู่ 6 ตำบล รำมะสัก อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง 14120
มือถือ 086-136-9952
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ธวัชชัย อารีย์ 3/6 หมู่ 6 ตำบล บางเดื่อ อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13220
มือถือ 081-840-7066
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561
ปริมาณรวม : 0.900 ตัน

หมายเหตุ : ราคาตามภาวะตลาดใบมะกรูด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป : 
- ใบยอดไม่อ่อน ไม่แก่ (ใบกระตอย)
- ความยาวจากยอดถึงปลาย ไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร


แหล่งผลิต : อ่างทอง
ปริมาณตามสัญญา : 0.900 ตัน
การบรรจุ : ถุงพลาสติกขุ่นเจาะรู บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม