ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดน่าน

วันที่ทำกิจกรรม : 20 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มเขียวหวาน เงาะ ลำไย และกาแฟ ผ่านตลาดข้อตกลง

โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ บริษัทผู้รับซื้อ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 27 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มสีทอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย พงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานสีทองอำเภอทุ่งช้าง
นาย บาน หอมดอกพลอย
204 หมู่ 1 ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน 55130
โทรศัพท์ 0850373141 โทรสาร มือถือ ผญ.บาน 065-870-8109
ระยะเวลาส่งมอบ : 21 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 21 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
 • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
 • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
 • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
 • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
 • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน
การบรรจุ : เป็นแพค แพคละ 1 กก. ใส่ในตะกร้า ตะกร้าละ 15 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย พงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจรบ้านตึ๊ด
นาย ภาณุพงศ์ มังคลาด
144 หมู่ 10 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล พระพุทธบาท อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน 55160
มือถือ 081-862-8608 คุณภานุพงศ์
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 กรกฏาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 กรกฏาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
 • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
 • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
 • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : มัดจุก จุกละ 1 กก. ใส่ตะกร้าตะกร้าละ 15 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน นับตั้งแต่ส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาย บำรุง วงศ์พินิจ
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจรบ้านตึ๊ด
นาย ภาณุพงศ์ มังคลาด
144 หมู่ 10 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล พระพุทธบาท อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน 55160
มือถือ 081-862-8608 คุณภานุพงศ์
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 กรกฏาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 กรกฏาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
 • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
 • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
 • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : 8 กิโลกรัม / กล่อง
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับตั้งแต่ส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เงาะ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาย บำรุง วงศ์พินิจ
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกเงาะบ้านวังผาอำเภอทุ่งช้าง
นาย วิโรจน์ ตันชูชีพ
63 หมู่ 7 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน 55130
โทรศัพท์ 089-983-3601 โทรสาร มือถือ 092-280-0410 คุณวิโรจน์
ระยะเวลาส่งมอบ : 20 กรกฏาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

เงาะ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 20 กรกฏาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นเงาะทั้งผล มีความสด ไม่มีรอยช้ำ ไม่เน่าเสีย สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น

 1.2. ขนาดของเงาะ 

ขนาด

จำนวนผล (กิโลกรัม)

เงาะผลเดี่ยว

เงาะช่อ

1

น้อยกว่า 26

น้อยกว่า 29

2

26 ถึง 29

29 ถึง 34

3

30 ถึง 33

35 ถึง 40

4

34 ถึง 38

41 ถึง 45


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : 15 กิโลกรัม/กล่อง
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า