ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าชุมชน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ทำกิจกรรม : 4 กรกฏาคม 2562
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

การอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าชุมชน จังหวัดภูเก็ต

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน (จังหวัดราชบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง และภูเก็ต)

บจก. ซี.เจ เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป  องค์การคลังสินค้า  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และกรมการค้าภายใน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 62 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กุนเชียง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
โรงงานกุนเชียรภูริ
นาย ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 หมู่ 4 ตำบล บ้านสิงห์ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120
มือถือ นายณัฐนันท์ ภูริเดชา โทร.063-197-9828
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 4.800 ตัน

กุนเชียงหมู

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป : คุณภาพ
(1)  ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปทรงเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ผิวไม่แตกหรือฉีกขาด
(2)  ต้องแน่น คงรูป ไม่แข็งกระด้างหรือยุ่ย เนื้อหมูและมันหมูผลสมกันอย่างทั่วถึง ไม่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ไม่มีมันเยิ้มออกมาภายนอก อาจมีโพรงอากาศเล็กน้อย
(3)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของกุนเชียงหมู และไม่มีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นอับ กลิ่นหืน  
(4)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น กระดูก เส้นผม กรวด หรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์
(5)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(6)  น้ำหนักสุทธิของกุนเชียงหมูในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(7)  ที่ภาชนะบรรจุกุนเชียงหมูทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (7.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (7.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (7.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (7.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (7.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (7.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (7.7) เลขสารบบอาหาร
      (7.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน      

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 4.800 ตัน
การบรรจุ : ลัง (1 ลัง/12 แพ็ค 480 กรัม/แพ็ค)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ภาวีฟู้ด
นางสาว ภาวี มรรคสินธุ์
138/28 หมู่ 10 ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86120
มือถือ นางสาวภาวี มรรคสินธุ์ โทร.062-549-5993
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 6.300 ตัน

น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป : คุณภาพ
(1)  ต้องเป็นของเหลวขุ่น อาจตกตะกอนเมื่อตั้งทิ้งไว้
(2)  มีสี กลิ่น และกลิ่นรสตามชนิดของน้ำแกงส้ม ไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  ปริมาตรสุทธิของน้ำแกงส้มในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำแกงส้มทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ชุมพร
ปริมาณตามสัญญา : 6.300 ตัน
การบรรจุ : ขวด (ขวดละ 350 มิลลิลิตร)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : น้ำพริกกุ้งเสียบ ไตปลาแห้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
น้ำพริกป้าสุ
นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 หมู่ 1 ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
มือถือ นางสาวยุภา เทียมกุล โทร.081-536-7700
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 1.200 ตัน

น้ำพริกกุ้งเสียบ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีการกระจายตัวของกุ้งเสียบทอดและส่วนประกอบที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริกกุ้งเสียบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริกกุ้งเสียบทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
     (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
     (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
     (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
     (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
     (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
     (6.7) เลขสารบบอาหาร
     (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : สุราษฎร์ธานี
ปริมาณตามสัญญา : 0.600 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (24 กระปุก/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากวันที่มีการส่งมอบ

ไตปลาแห้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของแกงไตปลาแห้ง และไม่มีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของไตปลาแห้งในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุไตปลาแห้งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : สุราษฎร์ธานี
ปริมาณตามสัญญา : 0.600 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (24 กระปุก/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากวันที่ส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กะปิ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท แม่แดง (ระนอง) จำกัด
นาย สิริธร อุ่ยสุวรรณ
91 หมู่ 3 ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง 85110
มือถือ นายสิริธร อุ่ยสุวรรณ โทร.081-378-0718
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 1.440 ตัน

กะปิ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  เนื้อเหนียวละเอียด มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)   มีสี กลิ่น ที่ดีตามธรรมชาติของกะปิ และไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของกะปิในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุกะปิทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 1.440 ตัน
การบรรจุ : กระปุก (กระปุก 80 กรัม)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากวันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ น้ำพริกปลาเค็ม 3 รส
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ร้านจี้ถ้าน
นาง สุจิตรา ศุภผล
45/15 หมู่ 2 ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา 82130
มือถือ นางสุจิตรา ศุภผล โทร.081-329-5799
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 3.825 ตัน

น้ำพริกกุ้งเสียบ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีการกระจายตัวของกุ้งเสียบทอดและส่วนประกอบที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริกกุ้งเสียบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริกกุ้งเสียบทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
     (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
     (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
     (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
     (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
     (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
     (6.7) เลขสารบบอาหาร
     (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : พังงา
ปริมาณตามสัญญา : 0.900 ตัน
การบรรจุ : ลัง (1 ลัง บรรจุ 35 กระปุก กระปุกละ 50 กรัม)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากที่ส่งมอบสินค้า

น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริก ในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริก ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

แหล่งผลิต : พังงา
ปริมาณตามสัญญา : 0.300 ตัน
การบรรจุ : ลัง (1 ลัง บรรจุ 35 กระปุก กระปุกละ 50 กรัม)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากที่ส่งมอบสินค้า

น้ำพริกปลาเค็ม 3 รส

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องร่วน มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของน้ำพริกปลาเค็มและส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด กลิ่นอับ
(3)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริกปลาเค็มในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริกปลาเค็มทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : พังงา
ปริมาณตามสัญญา : 2.625 ตัน
การบรรจุ : ลัง (1 ลัง บรรจุ 35 กระปุก กระปุกละ 50 กรัม)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : น้ำพริกนรก(กุ้งเสียบ/ปลาย่าง/ปลาร้า/แมงดา/ไตปลา) น้ำปลาหวาน เครื่องแกงไตปลา ปลาฉิ้งฉ้าง มะม่วงอบแห้ง ท๊อปฟี่รสต่างๆ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด
นาง วันฤดี รังสินธุรัตน์
159/21 ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
มือถือ นางวันฤดี รังสินธุรัตน์ โทร.089-130-4316
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 18.330 ตัน

น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีการกระจายตัวของกุ้งเสียบทอดและส่วนประกอบที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริกกุ้งเสียบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริกกุ้งเสียบทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
     (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
     (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
     (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
     (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
     (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
     (6.7) เลขสารบบอาหาร
     (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 0.750 ตัน
การบรรจุ : กระปุก (50 กรัม/กระปุก)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

น้ำพริกนรกปลาย่าง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : น้ำพริกนรกปลาย่าง
ลักษณะทั่วไป

(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริก ในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริก ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 0.600 ตัน
การบรรจุ : กระปุก (40 กรัม/กระปุก)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

น้ำพริกนรกปลาร้า

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริก ในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริก ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 0.400 ตัน
การบรรจุ : กระปุก (50 กรัม/กระปุก)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากส่งมอบ

น้ำพริกนรกไตปลา

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริก ในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริก ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 0.360 ตัน
การบรรจุ : กระปุก (45 กรัม/กระปุก)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

น้ำพริกนรกแมงดา

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องค่อนข้างแห้ง มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นบูด  
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของน้ำพริก ในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำพริก ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 0.320 ตัน
การบรรจุ : กระปุก (40 กรัม/กระปุก)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

น้ำปลาหวาน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  มีความข้นเหนียวปานกลาง มีส่วนที่เป็นเนื้อและส่วนที่เป็นของเหลวในสัดส่วนที่เหมาะสม
(2)   มีสี กลิ่น ที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(3)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย หรือสิ่งปฎิกูลจากสัตว์
(4)  ห้ามใช้วัตถุกันเสียทุกชนิด
(5)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด มีฝาปิดสนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(6)  น้ำหนักสุทธิของน้ำปลาหวานในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(7)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำปลาหวานทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (7.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (7.2) น้ำหนักสุทธิ
      (7.3) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (7.4) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (7.5) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 2.000 ตัน
การบรรจุ : ขวด ( 100 กรัม/ขวด)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

เครื่องแกงไตปลา

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  มีสี กลิ่น ที่ดีตามธรรมชาติของเครื่องแกงไตปลาและส่วนประกอบที่ใช้ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(2)   ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย หรือสิ่งปฎิกูลจากสัตว์
(3)  ห้ามใช้วัตถุกันเสียทุกชนิด
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของเครื่องแกงไตปลาในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุเครื่องแกงไตปลาทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) วิธีทำเพื่อรับประทาน
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (7.5) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 6.400 ตัน
การบรรจุ : ลัง ( 80 ซอง/ลัง ซอง 80 กรัม)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

ปลาฉิ้งฉ้าง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป 
(1) ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน
(2)  มีสีดีตามธรรมชาติของปลาฉิ้งฉ้าง
(3)  ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาฉิ้งฉ้าง ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(4)  ต้องกรอบ ไม่แข้งกระต้าง
(5)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย ชิ้นส่วนหรือ สิ่งปฏิกูลจากสัตว์
(6)  ให้บรรจุปลาฉิ้งฉ้างในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(7)  น้ำหนักสุทธิของปลาฉิ้งฉ้างในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(8)  ที่ภาชนะบรรจุปลาฉิ้งฉ้างทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (8.1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) อาจตามด้วยชื่อเรียกผลิตภัณฑ์       
      (8.2)  ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (8.3)  ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (8.4)  น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (8.5)  วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (8.6)  ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา เช่น ควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
      (8.7)  เลขสารบบอาหาร
      (8.8)  ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 1.000 ตัน
การบรรจุ : ถุง (50 กรัม/ถุง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากส่งมอบ

มะม่วงอบแห้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป 
(1)  ต้องคงลักษณะเนื้อที่ดีตามธรรมชาติของมะม่วงอบแห้ง ไม่เกาะติดกัน
(2)  มีสีดีตามธรรมชาติของมะม่วงอบแห้ง
(3)  ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของมะม่วงอบแห้ง ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(4)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย ชิ้นส่วนหรือ สิ่งปฏิกูลจากสัตว์
(5)  ห้ามใช้วัตถุกันเสียทุกชนิด หากมีการใช้สีและสารฟอกสี ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด
(6)  ให้บรรจุมะม่วงอบแห้งในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก
(7)  น้ำหนักสุทธิของมะม่วงอบแห้งในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(8)  ที่ภาชนะบรรจุมะม่วงอบแห้งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (8.1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น สับปะรดอบแห้ง
      (8.2)  ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (8.3)  ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (8.4)  น้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (8.5)  วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (8.6)  ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถ้ามี)
      (8.7)  เลขสารบบอาหาร
      (8.8)  ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 4.000 ตัน
การบรรจุ : ถุง (100 กรัม/ถุง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

ท๊อปฟี่รสต่างๆ (นม/ถั่ว/กะทิ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องมีเนื้อละเอียด เนียน คงรูป ไม่เยิ้ม อาจมีส่วนประกอบอื่น เช่น ถั่วลิสง
(2)  ต้องมีลักษณะนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง
(3)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของทอฟฟี่และส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นอับ
(3)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของทอฟฟี่ในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุทอฟฟี่ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา (ถ้ามี)
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) กรณีที่มีการใช้ส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ เช่น นม ให้แสดงข้อความบนฉลาก
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 2.500 ตัน
การบรรจุ : ถุง (120-130 กรัม/ถุง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากวันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : น้ำสมุนไพรส้มควาย กะปิหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ธนพนธ์ ฟูดส์
นาย ธนพนธ์ บุญยวรรณ
88/47 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
มือถือ นายธนพนธ์ บุญยวรรณ โทร.081-550-7153
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 16.200 ตัน

น้ำสมุนไพรส้มควาย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องเป็นของเหลว
(2)   มีสี กลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้
(3)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย หรือสิ่งปฎิกูลจากสัตว์
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  ปริมาตรสุทธิของน้ำส้มควายในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(7)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำส้มควายทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (7.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (7.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยปริมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (7.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (7.4)  ปริมาตรสุทธิ เป็นมิลลิลิตรหรือลิตร
      (7.5)  วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (7.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (7.7) เลขสารบบอาหาร
      (7.7) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 7.200 ตัน
การบรรจุ : ลัง ( 32 ขวด/ลัง 150 มิลลิลิตร/ขวด)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากวันที่ส่งมอบ

กะปิ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  เนื้อเหนียวละเอียด มีส่วนประกอบที่ใช้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
(2)   มีสี กลิ่น ที่ดีตามธรรมชาติของกะปิ และไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(3)  สะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของกะปิในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุกะปิทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 9.000 ตัน
การบรรจุ : ลัง ( 36 กระปุก/ลัง 250 กรัม/กระปุก)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ปลาข้าวสาร เกลือเคย เม็ดมะม่วงหิมพานต์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท พรทิพย์ พรีเมี่ยม จำกัด
นาย วีรวัตน์ เปี่ยมวิวัตกุล
46/113 หมู่ 4 ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
มือถือ นายวีรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตน์ โทร.085-081-6544
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 6.611 ตัน

ปลาข้าวสาร

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน
(2)  มีสีดีตามธรรมชาติของปลาข้าวสาร
(3)  ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาอบกรอบ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(4)  ต้องกรอบ ไม่แข้งกระต้าง
(5)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย ชิ้นส่วนหรือ สิ่งปฏิกูลจากสัตว์
(6)  ให้บรรจุปลาข้าวสารในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(7)  น้ำหนักสุทธิของปลาข้าวสารในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(8)  ที่ภาชนะบรรจุปลาข้าวสารทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (8.1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) อาจตามด้วยชื่อเรียกผลิตภัณฑ์       
      (8.2)  ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (8.3)  ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (8.4)  น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (8.5)  วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (8.6)  ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา เช่น ควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
      (8.7)  เลขสารบบอาหาร
      (8.8)  ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 1.031 ตัน
การบรรจุ : ซอง (25-30 กรัม/ซอง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากส่งมอบ

เกลือเคย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1) ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน
(2)  มีสีดีตามธรรมชาติของปลาข้าวสาร
(3)  ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาอบกรอบ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(4)  ต้องกรอบ ไม่แข้งกระต้าง
(5)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย ชิ้นส่วนหรือ สิ่งปฏิกูลจากสัตว์
(6)  ให้บรรจุปลาข้าวสารในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(7)  น้ำหนักสุทธิของปลาข้าวสารในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(8)  ที่ภาชนะบรรจุปลาข้าวสารทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (8.1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) อาจตามด้วยชื่อเรียกผลิตภัณฑ์       
      (8.2)  ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (8.3)  ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (8.4)  น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (8.5)  วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (8.6)  ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา เช่น ควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
      (8.7)  เลขสารบบอาหาร
      (8.8)  ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 3.960 ตัน
การบรรจุ : ขวด (220 กรัม/ขวด)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากส่งมอบ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องแห้ง ไม่ไหม้ ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดและรุปทรงใกล้เคียงกัน
(2)  มีสีดีตามธรรมชาติของเม็ดมะม่วงหิมพานต์
(3)  ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(4)  ต้องกรอบ ไม่แข้งกระต้าง
(5)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย ชิ้นส่วนหรือ สิ่งปฏิกูลจากสัตว์
(6)  ให้บรรจุเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(7)  น้ำหนักสุทธิของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(8)  ที่ภาชนะบรรจุเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (8.1)  ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์           
      (8.2)  ส่วนประกอบที่สำคัญ
      (8.3)  น้ำหนักสุทธิ
      (8.4)  วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (8.5)  ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 1.620 ตัน
การบรรจุ : ซอง (30 กรัม/ซอง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลูกชิ้นปลา
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ลูกชิ้นปลาอันดามัน
นาย ภิญโญ ถิรจริยาภิบาล
7/16 หมู่ 3 ถนน รัษฎานุสรณ์ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 2.500 ตัน

ลูกชิ้นปลา

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1) ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปทรงเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
(2)  ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ยุ่ย อาจมีโพรงอากาศได้เล็กน้อย
(3)  มีสีดีตามธรรมชาติของลูกชิ้นปลาและส่วนประกอบที่ใช้
(4)  ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของลูกชิ้นปลาและส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(5)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย ชิ้นส่วนหรือ สิ่งปฏิกูลจากสัตว์
(6)  หากมีการใช้วัตถุกันเสีย ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด
(7)  ให้บรรจุลูกชิ้นปลาในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(8)  น้ำหนักสุทธิของลูกชิ้นปลาในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(9)  ที่ภาชนะบรรจุลูกชิ้นปลาทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (9.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) อาจตามด้วยชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกชิ้นปลาผสมสาหร่าย              
      (9.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (9.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี) กรณีใช้วัตถุกันเสีย ให้ระบุข้อความว่า “ใช้วัตถุกันเสีย”
      (9.4) น้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (9.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (9.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา เช่น ควรเก็บรักษาโดยการแช่เย็น
      (9.7) เลขสารบบอาหาร
      (9.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 2.500 ตัน
การบรรจุ : ถุง (500 กรัม/ถุง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ยาสีฟันสมุนไพร
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท ภูมันตราเฮิร์บ กรุ๊ป จำกัด
นางสาว กฤษติยา วัชรพันธ์
131/12 หมู่ 1 ตำบล พรุดินนา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120
มือถือ นางสาวกฤษติยา วัชรพันธ์ โทร.081-573-0500
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 7.896 ตัน

ยาสีฟันสมุนไพร / 35 กรัม/หลอด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  เป็นของเหลวข้นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
(2)  มีสีดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(3)  อยู่ในสภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อมคุณภาพ
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของยาสีฟันสมุนไพรในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุยาสีฟันสมุนไพรทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ และชนิด
      (6.2) ส่วนประกอบทุกชนิด ให้เรียงปริมาณจากมากไปน้อย
      (6.3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัม
      (6.4) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่ทำ และที่หมดอายุ
      (6.5) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตหรือรหัสรุ่นที่ทำ และเลขที่ใบรับแจ้ง
      (6.6) วิธีใช้ คำเตือน
      (6.7) การเก็บรักษา (ถ้ามี)     
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือชื่อการค้า
 

แหล่งผลิต : กระบี่
ปริมาณตามสัญญา : 4.704 ตัน
การบรรจุ : หลอด ( 35,95 กรัม/หลอด)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากส่งมอบ

ยาสีฟันสมุนไพร / 95 กรัม/หลอด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  เป็นของเหลวข้นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
(2)  มีสีดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์
(3)  อยู่ในสภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อมคุณภาพ
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของยาสีฟันสมุนไพรในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุยาสีฟันสมุนไพรทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ และชนิด
      (6.2) ส่วนประกอบทุกชนิด ให้เรียงปริมาณจากมากไปน้อย
      (6.3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัม
      (6.4) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่ทำ และที่หมดอายุ
      (6.5) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตหรือรหัสรุ่นที่ทำ และเลขที่ใบรับแจ้ง
      (6.6) วิธีใช้ คำเตือน
      (6.7) การเก็บรักษา (ถ้ามี)     
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือชื่อการค้า
 

แหล่งผลิต : กระบี่
ปริมาณตามสัญญา : 3.192 ตัน
การบรรจุ : หลอด ( 35,95 กรัม/หลอด)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วันนับจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : น้ำมันเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย
นาง ศรวนีย์ กำลังเกื้อ
197 หมู่ 2 ตำบล ขุนทะเล อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80230
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 0.480 ตัน

น้ำมันเหลือง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไห
(1)  เป็นของเหลวใส ปราศจากตะกอนและสารแขวนลอย ไม่ปรากฎการแยกชั้นของน้ำมัน
(2)  มีสีที่ดีตามธรรมชาติของสมุนไพรที่ใช้  
(3)  มีกลิ่นเฉพาะตัวตามธรรมชาตของสมุนไพรที่ใช้
(4)  ไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(5)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(6)  ปริมาตรสุทธิหรือน้ำหนักสุทธิของน้ำมันเหลืองในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(7)  ที่ภาชนะบรรจุน้ำมันเหลืองทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (7.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (7.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (7.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (7.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (7.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (7.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา
      (7.7) เลขสารบบอาหาร
      (7.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : นครศรีธรรมราช
ปริมาณตามสัญญา : 0.480 ตัน
การบรรจุ : กล่อง (12 ขวด/กล่อง 40 กรัม/ขวด)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : แชมพูเปลือกมังคุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท สยามสมาร์ทเฮิร์บ จำกัด
นาง ปิยภัทร พลภักดี
126/3 หมู่ 7 ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
มือถือ นางปิยภัทร พลภักดี โทร.081-797-1017
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 1.875 ตัน

แชมพูเปลือกมังคุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น ไม่ตกตะกอน ไม่มีสิ่งแปลกปลอม และต้องมีสีที่ตามธรรมชาติของชมพู และ ส่วนประกอบที่ใช้
(2)  สามารถขจัดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองบนเส้นผมและหนังศีรษะได้และทำให้เส้นผมนุ่มสลวยหวีและจัดรูปทรงได้ง่าย
(3)  อยู่ในสภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อมคุณภาพ
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  ปริมาณสุทธิของแชมพูเปลือกมังคุดในแต่ละบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์แชมพูเปลือกมังคุดทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบทุกชนิด ให้เรียงปริมาณจากมากไปน้อย
      (6.3) ปริมาณสุทธิ เป็นกรัม หรือมิลลิลิตร
      (6.4) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่ทำ
      (6.5) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ
      (6.6) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตหรือรหัสรุ่นที่ทำ
      (6.7) วิธีใช้ เช่น เขย่าขวดก่อนใช้
      (6.8) ข้อแนะนำและคำเตือน (ถ้ามี)      

แหล่งผลิต : นครศรีธรรมราช
ปริมาณตามสัญญา : 1.875 ตัน
การบรรจุ : ขวด (250 กรัม/ขวด)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : รองเท้ายางพารา
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา
นาง นราพร สันอี
39 หมู่ 7 ตำบล ในควน อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง 92140
มือถือ นางนราพร สันอี 094-757-8191
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 0.180 ตัน

รองเท้ายางพารา / A

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  รองเท้าคู่เดียวกันต้องขนาดเดียวกัน มีความเรียบร้อย ประณีต และสวยงามทั้งด้านในและด้านนอก มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่บิดเบี้ยว ไม่ฉีกขาดหรือมีตำหนิ ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำและมีผลเสียต่อการใช้งาน
(2)  พื้นรองเท้าต้องมีดอกยางหรือทำจากวัสดุที่กันลื่น
(3)  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรองเท้ายางพาราได้
(4)  ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์รองเท้ายางพาราทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (4.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (4.2) ขนาดระบุ
      (4.3) สี
      (4.4) เดือน ปีที่ทำ
      (4.5) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
      (4.6) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 

แหล่งผลิต : ตรัง
ปริมาณตามสัญญา : 0.144 ตัน
การบรรจุ : กล่อง ( 6 คู่/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

รองเท้ายางพารา / B

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  รองเท้าคู่เดียวกันต้องขนาดเดียวกัน มีความเรียบร้อย ประณีต และสวยงามทั้งด้านในและด้านนอก มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่บิดเบี้ยว ไม่ฉีกขาดหรือมีตำหนิ ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำและมีผลเสียต่อการใช้งาน
(2)  พื้นรองเท้าต้องมีดอกยางหรือทำจากวัสดุที่กันลื่น
(3)  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรองเท้ายางพาราได้
(4)  ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์รองเท้ายางพาราทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (4.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (4.2) ขนาดระบุ
      (4.3) สี
      (4.4) เดือน ปีที่ทำ
      (4.5) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
      (4.6) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 

แหล่งผลิต : ตรัง
ปริมาณตามสัญญา : 0.036 ตัน
การบรรจุ : กล่อง ( 6 คู่/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : นมอัดเม็ด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
องค์การคลังสินค้า
นาย ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 025075222 โทรสาร อีเมล์ pr@pwo.mail.go.th
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
บริษัท ปรียาภา เดียร์ภีม จำกัด
นางสาว ปรียาภา จันวัตน์
25/5 ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-245498 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณรวม : 7.500 ตัน

นมอัดเม็ด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
(1)  ต้องมีเนื้อละเอียด เนียน คงรูป
(2)  มีสี กลิ่นรส ที่ดีตามธรรมชาติของนมอัดเม็ด และส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นอับ
(3)  ไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย
(4)  บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้
(5)  น้ำหนักสุทธิของนมอัดเม็ดในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
(6)  ที่ภาชนะบรรจุนมอัดเม็ดทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (6.1) ชื่อผลิตภัณฑ์
      (6.2) ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้อย
      (6.3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
      (6.4) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
      (6.5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า “ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี)”
      (6.6) ข้อแนะนำในการบริโภคและเก็บรักษา (ถ้ามี)
      (6.7) เลขสารบบอาหาร
      (6.8) กรณีที่มีการใช้ส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ เช่น นม ให้แสดงข้อความบนฉลาก
      (6.8) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน     
 

แหล่งผลิต : ภูเก็ต
ปริมาณตามสัญญา : 7.500 ตัน
การบรรจุ : ลัง ( 20 กล่อง/ลัง 10 ซอง/กล่อง 250 กรัม/กล่อง)
การชำระเงิน : เครดิต 30 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ