ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อส้มสีทองอนทรีย์ และส้มสีทองปลอดภัยผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดน่าน

วันที่ทำกิจกรรม : 6 ธันวาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน

ประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มสีทองอินทรีย์และส้มสีทองปลอดภัยผ่านตลาดข้อตกลผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ขาย (1) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน (2) วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน (3) สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ผู้ซื้อ (1) Tops Supermarket (2) บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (S & P) ส่วนราชการ (1) จังหวัดน่าน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) (2) สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน (3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน (4) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน (5) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน และ (6) กรมการค้าภายใน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มสีทองอินทรีย์และส้มสีทองปลอดภัย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ กันศรีนะวะกุล
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานสีทองอำเภอทุ่งช้าง
นาย บาน หอมดอกพลอย
204 หมู่ 1 ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน 55130
โทรศัพท์ 0850373141 โทรสาร มือถือ ผญ.บาน 065-870-8109
ระยะเวลาส่งมอบ : 11 ธันวาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณรวม : 140.000 ตัน

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ) / เบอร์ 00 น้ำหนัก 6 - 8 ลูก / กก.

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 11 ธันวาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
 • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
 • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
 • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
 • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
 • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (1ตะกร้า 15 แพ็ค : 1 แพ็ค 1 กก.)
การชำระเงิน : เครดิต 7 วันนับจากส่งมอบสินค้า

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ) / เบอร์ 0 น้ำหนัก 7 - 10 ลูก / กก.

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 11 ธันวาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
 • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
 • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
 • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
 • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
 • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 110.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (1 ตะกร้า 15 แพ็ค : 1 แพ็ค 1 กก.)
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน หลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มสีทองอินทรีย์และส้มสีทองปลอดภัย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ กันศรีนะวะกุล
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน
นาง ฑิฆัมพร กองสอน
20 หมู่ 5 ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน 55210
ระยะเวลาส่งมอบ : 7 ธันวาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณรวม : 75.000 ตัน

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ) / เบอร์ 00 น้ำหนัก 6 - 8 ลูก / กก.

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 7 ธันวาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
 • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
 • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
 • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
 • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
 • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 55.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (1 ตะกร้า 15 แพ็ค : 1 แพ็ค 1 กก.)
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน หลังส่งมอบสินค้า

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ) / เบอร์ 0 น้ำหนัก 7 - 10 ลูก / กก.

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 7 ธันวาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
 • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
 • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
 • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
 • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
 • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (1 ตะกร้า 15 แพ็ค : 1 แพ็ค 1 กก.)
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน หลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มสีทองอินทรีย์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
นาย กำธร ศิลาอ่อน
2034/100-107 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน
นาง ฑิฆัมพร กองสอน
20 หมู่ 5 ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน 55210
ระยะเวลาส่งมอบ : 14 ธันวาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ) / เบอร์ 1 น้ำหนัก 15 ลูก / กก.

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 14 ธันวาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
 • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
 • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
 • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
 • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
 • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : ถุงพลาสติก (5 กก./ถุง) ติดป้ายแสดง วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน หลังส่งมอบพร้อมวางบิล