ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ ปี 2558

วันที่ทำกิจกรรม : 17 มีนาคม 2558
สถานที่ : ณ โรคคัดแยกผลไม้ เลขที่ 16/99 ม.9 ตำบล ประณีต อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ เพื่อเชื่อมโยงระบบตลาดให้เกิดรูปธรรม รักษาเสถียรภาพราคาสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรกร สมาชิกเกษตรกรจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 22 จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 200 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เงาะ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย จตุพล ภัสสรดิลกเลิศ 13 หมู่ - ซอย - ถนน อรชุน ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด
นาย พิจิตร จาวินิจ
213 หมู่ 7 ตำบล วังตะเคียน อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
มือถือ 090-831-1889
ระยะเวลาส่งมอบ : 18 เมษายน 2558 - 18 กรกฏาคม 2558
ปริมาณรวม : 800.000 ตัน

เงาะ

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : เป็นเงาะทั้งผล ไม่ช้ำ ไม่เน่า ไม่เสีย สะอาด ไม่มีศัตรูพืช ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม ฯลฯ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 800.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เงาะ และ มังคุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย มูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง 31 หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 08-7558-2444
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรอำเภอบ่อไร่
ประไพ จ.ชมประสพ
74 หมู่ 4 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ด่านชุมพล อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด 23140
มือถือ 09-2285-0964
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2558
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

เงาะ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นเงาะทั้งผล มีความสด ไม่มีรอยช้ำ ไม่เน่าเสีย สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น

 1.2. ขนาดของเงาะ 

ขนาด

จำนวนผล (กิโลกรัม)

เงาะผลเดี่ยว

เงาะช่อ

1

น้อยกว่า 26

น้อยกว่า 29

2

26 ถึง 29

29 ถึง 34

3

30 ถึง 33

35 ถึง 40

4

34 ถึง 38

41 ถึง 45


แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าละ 18-20 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด ณ วันส่งมอบ

มังคุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นมังคุดทั้งผล มีกลีบเลี้ยงและขั้วผล มีความสด ไม่แตกร้าว ไม่เน่าเสีย

   สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายที่มีผลต่อคุณภาพภายใน 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  สามารถผ่าเปลือกผลได้ง่ายและสามารถแยกเนื้อออกจากเปลือกได้

1.2. ขนาดของทุเรียน

 

 

ขนาด

น้ำหนัก (กรัม)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)

1

มากกว่า 125

มากกว่า 62

2

101 ถึง 125

59 ถึง 62

3

76 ถึง 100

53 ถึง 58

4

51 ถึง 75

46 ถึง 52

5

30 ถึง 50

38 ถึง 45


แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าละ 18-20 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด ณ วันส่งมอบ