ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ จังหวัดตราด

วันที่ทำกิจกรรม : 5 มิถุนายน 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ตำบล เกาะพลับพลา อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

          กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด   ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในระหว่าง สหกรณ์การเษตรจังหวัดตราด (ผู้ขาย) กับโรงงานปอกผลไม้จังหวัดราชบุรี (ผู้ซื้อ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และผู้แทนโรงงานปอกผลไม้จังหวัดราชบุรี รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๒๐ คน  สินค้าที่ตกลงซื้อขาย จำนวน  ๒ ชนิด ได้แก่  เงาะ  จำนวน ๔๖๐ ตัน  ทุรียน จำนวน ๑๐ ตัน   สัญญาซื้อขาย ๓ สัญญา  ปริมาณรวม ทั้งสิ้น  ๔๗๐  ตัน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เงาะ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงปอกผลไม้พิศมัย
กรุณาระบุ  
138/3 หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เจดีย์หัก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
มือถือ 086-807-7576
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
 
ระยะเวลาส่งมอบ : 8 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558
ปริมาณรวม : 230.000 ตัน

เงาะ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 8 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

 1.1. คุณภาพ

-  เป็นเงาะทั้งผล มีความสด ไม่มีรอยช้ำ ไม่เน่าเสีย สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช 

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น

 1.2. ขนาดของเงาะ 

ขนาด

จำนวนผล (กิโลกรัม)

เงาะผลเดี่ยว

เงาะช่อ

1

น้อยกว่า 26

น้อยกว่า 29

2

26 ถึง 29

29 ถึง 34

3

30 ถึง 33

35 ถึง 40

4

34 ถึง 38

41 ถึง 45


แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 230.000 ตัน
การบรรจุ : เทกอง / ตะกร้า 18-20 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 1 เดือนหลังส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : เงาะ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงปอกผลไม้พิศมัย
กรุณาระบุ  
138/3 หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เจดีย์หัก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
มือถือ 086-807-7576
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด
นางสาว อัจฉรา สาริกาแก้ว
59 หมู่ 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล เขาสมิง อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
มือถือ 098-535-6616, 085-969-5981
ระยะเวลาส่งมอบ : 8 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558
ปริมาณรวม : 230.000 ตัน

เงาะ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 8 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 230.000 ตัน
การบรรจุ : เทกอง / ตะกร้า 18-20 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เครดิต 1 เดือน หลังส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ทุเรียน (เนื้อ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงปอกผลไม้พิศมัย
กรุณาระบุ  
138/3 หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล เจดีย์หัก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
มือถือ 086-807-7576
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด
วุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์
18 หมู่ 8 ตำบล เขาสมิง อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23130
มือถือ 085-432-0230
ระยะเวลาส่งมอบ : 8 มิถุนายน 2558 - 25 มิถุนายน 2558
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

ทุเรียน (เนื้อ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 8 มิถุนายน 2558 - 25 มิถุนายน 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

- เนื้อทุเรียนหมอนทองเนื้อแก่จัด

- แกะเนื้อ แกะเมล็ด (เนื้อล้วน)

- แช่แข็ง อุณภูมิ -40 องศา


แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : ถุงละ 10 กิโลกรัม / กล่องละ 20 กิโลกรัม
การชำระเงิน : เงินสด