ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายละมุด ปั 2558

วันที่ทำกิจกรรม : 20 มกราคม 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเม่งซวงเซี่ยงตั้ว ตำบล ดำเนินสะดวก อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายละมุด โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกละมุด ฝรั่ง และมะนาวจังหวัดราชบุรี ผู้ค่าส่งในตลาดไท สำนักงานการค้าภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ละมุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาง สายใจ ฮะบุญมี 209 หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ประสาทสิทธิ์ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70210
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย โกวิท สุรเดชพงษ์พัฒน์ 93 หมู่ 2 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บัวงาม อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70210
มือถือ 081-016-4785
ระยะเวลาส่งมอบ : 21 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณรวม : 216.000 ตัน

ละมุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 21 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นละมุดทั้งผล ไม่เน่าเสีย
  • มีลักษณะตรงตามพันธุ์ คือ ละมุดมาเลย์พันธุ์กระสวย และพันธุ์มะกอกใหญ่
  • สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

ขนาด

รหัสขนาด น้ำหนักต่อผล (กรัม)

จำนวนผลต่อกิโลกรัม

(โดยประมาณ)

1 มากกว่า 105 มากกว่าหรือเท่ากับ 9
2 มากกว่า 90 - 105 9 - 11
3 มากกว่า 75 - 90 11 - 13
4 มากกว่า 60 - 75 13 - 16
5 มากกว่า 45 - 60 16 - 22
6 30 - 45 22 - 33

 


แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 216.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าบรรจุ 25 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักตะกร้า)
การชำระเงิน : จ่ายเงินสด หรือเช็ค หลังส่งมอบ 3-7 วันแล้ว

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ละมุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย ศักดิ์ชัย สุวรรณหงษ์ 10/1 หมู่ 1 ซอย - ถนน - แขวง ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170
มือถือ 081-668-3930
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย จักรพงษ์ บุญญานุกุลกิจ 70 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ดอนไผ่ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130
มือถือ 085-381-7044
ระยะเวลาส่งมอบ : 21 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณรวม : 180.000 ตัน

ละมุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 21 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 180.000 ตัน
การบรรจุ : ใส่ตะกร้า น้ำหนัก 25 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักตะกร้า)
การชำระเงิน : เงินสด หรือ เช็ค หลังส่งมอบแล้ว 3-7 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ละมุด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย ธนวิทย์ ประยุทธ์พร 72/86 หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุรชาติ ประยุทธ์พร 109 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ดอนไผ่ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130
ระยะเวลาส่งมอบ : 21 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณรวม : 360.000 ตัน

ละมุด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 30 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 360.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าบรรจุ 25 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักตะกร้า)
การชำระเงิน : เงินสด หรือ เช็ค หลังส่งมอบสินค้าแล้ว 3-7 วัน