ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายชัยณรงค์ โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 59

          เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2559 นายชัยณรงค์ โชชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 63 ที่กรมการค้าภายในสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายยังชุมชนใกล้บ้าน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน โดยคัดเลือกตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นตลาดต้องชม แห่งแรกของจังหวัดลพบุรี เนื่องจากพิจารณาเห็นถึงความโดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เพราะสินค้าที่จำหน่ายตลาดแห่งนี้เป็นปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาที่จับขึ้นสดๆ จากอ่างเก็บน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งอยู่ติดกับตลาดต้องชม ทำให้ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาที่จำหน่ายมีราคาถูกกว่าทั่วไป

          ปัจจุบัน มีแผงกว่า 70 แผงค้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลได้ก่อตั้งสถานที่ค้าขายปลา  เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เข้าชม 533 ครั้ง