ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมตลาดอุดรเมืองทอง วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 23 ก.ค. 58

        กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับซื้อผลไม้ในตลาดอุดรเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน จังหวัดยะลา ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี  และผู้แทนกรมการค้าภายใน รวมประมาณ ๓๗ คน  

       ทั้งนี้ ได้มีการตกลงซื้อขายและทำสัญญาข้อตกลงฯ "ลองกอง" 
ระหว่าง ผู้รับซื้อผลไม้ในตลาดอุดรเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี (ผู้ซื้อ) ๙ ราย กับสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน จังหวัดยะลา  (ผู้ขาย) ๕ ราย
จำนวน ๒๑ สัญญา ปริมาณรวม ๘,๘๒๐ ตัน


เข้าชม 225 ครั้ง