ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จัดอบรมการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 20 ส.ค. 58


เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดข้อตกลง ให้แก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี รวมท้้งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน รวมทั้งสิ้น  ๕๔ คน

นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากรผู้ปลูกลองกองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลองกองให้ได้คุณภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกลองกองให้ประสบความสำเร็จ และยังได้เชิญผู้ประกอบการที่รับซื้อ มาบรรยายวิธิการคัดแยกลองกองให้ได้มาตรฐาน การบรรจุ และการตรวจสอบย้อนกลับ โดยสาธิตการคัดแยก ณ โรงคัดแยกของสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด

เข้าชม 326 ครั้ง