ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จัดอบรมเรื่อง"การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสามชุก วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันที่ : 6 พ.ย. 58
          กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  จัดอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสกรณ์การเกษตรสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว รวามประมาณ ๖๐ คน โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญามาตรฐานของกรมการค้าภายใน การพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด และทิเศทางแนวโน้มการตลาดข้าว


เข้าชม 340 ครั้ง