ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จัดอบรมเรื่อง"การใช้ประโยชน์จากตลาดข้อตกลง" ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด อ.ปัว จ.น่าน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 18 ธ.ค. 58


        กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จัดอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากตลาดข้อตกลง" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด จำนวน ๕๐ คน ทำให้เกษตรกรได้รับความเข้าใจถึงวิธีการขั้นตอนการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง อันเป็นทางเลือกในการขายผลผลิตอีกช่องทางหนึ่ง และกาดรผลิตพืชในระบบ GAP รวมถงัรบทรบข้อมูลด้านการตลาดข้าวโพดหวาน นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเจรจาซื้อขาย "ข้าวโพด" ระหว่าง บจก.กาญน์คอร์น (ผู้ซื้อ) กับสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด (ผู้ขาย) โดยตกลงซื้อขายสินค้าดังกล่าว ปริมาณรวม ๖,๐๐๐ ตัน และมูลค่าประมาณ ๓๔.๒๐ ล้านบาท
เข้าชม 236 ครั้ง