ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดฅนพรม บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ : 15 พ.ค. 59

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดฅนพรม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดงาน นางนภา สกุลตนาค รองผู้ว่าราชการจังชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ นางธิดา จงก้องเกียรติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ นางพรรณิตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม ตลาดคนพรม เที่ยวชมวิถีเกษตร และมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

          จังหวัดชัยภูมิ  ได้พัฒนาและส่งเสริมตลาดฅนพรม หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิ และเป็นแห่งที่ ๔๓ ของประเทศ “ตลาดฅนพรม” เกิดขึ้นจากความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องการมีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีจำนวนแผงค้า 60 แผงค้า โดยเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นพืชผัก ผลไม้ และอาหารป่าตามฤดูกาล ได้แก่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่างๆ เช่น ผักหวาน หน่อไม้ หวาย เห็ดป่า เป็นต้น นอกจากนี้ตลาดฅนพรม ยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบุ่งสิบสี่ หาดน้ำพรม และภูคิ้ง

เข้าชม 376 ครั้ง