ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ : 10 ธ.ค. 60

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ

          ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานเขตตลิ่งชัน กลุ่มคณะกรรมการวัดตลิ่งชัน และกลุ่มวิสาหกิจตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ลำคลอง และวิถีชีวิตริมคลองทำให้คนในชุมชนได้มีที่ขายของ อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ประกอบกับตลาดแห่งนี้มีจุดเด่นมากมาย ทั้งอาหาร และสินค้าท้องถิ่น ซึ่งกรมการค้าภายในได้เข้ามาสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

เข้าชม 857 ครั้ง