ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม หลาดริมคลองหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ : 28 ม.ค. 61

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชม หลาดริมคลองหัวไทร” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          หลาดริมคลองหัวไทร เป็นตลาดที่ริเร่ิมเปิดโดยเทศบาลตำบลหัวไทร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนำสินค้าประเภทอาหารพื้นเมืองและสินค้าพื้นเมืองทั่วไปมาจำหน่าย ช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน จุดเด่นของตลาดแห่งนี้ คือ อาหารที่มีทั้งไทย จีน และอิสลาม ในบรรยากาศธรรมขาติริมคลองหัวไทรที่สวยงาม มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างลงตัวของไทยพุทธกับไทยมุสลิม

          ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-21.00 น.

เข้าชม 814 ครั้ง