ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง

วันที่ : 27 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง นับเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงานฯ ท่ามกลางบรรยากาศล้านนา           ตลาดต้องชม “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เทศบาลเมืองพิชัย”เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดลำปางเนื่องจากตลาดแห่งนี้เป็นตลาดนัดของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ในการซื้อ ขาย สินค้าต่างๆ อาทิ สินค้าโอทอป สินค้าทางการเกษตร จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเป็นตลาดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มโอทอป วิสาหกิจชุมชน ผู้มีรายได้น้อยและข้อจำกัดด้านสถานที่ของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ในการช่วยกันพัฒนาช่วยให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางได้เข้ามาสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

เข้าชม 548 ครั้ง