ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมตลาดอมยิ้ม ตลาดประชารัฐต้องชม จ.ราชบุรี

วันที่ : 23 มิ.ย. 61

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมตลาดอมยิ้ม ตลาดประชารัฐต้องชมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและวัดวาปีสุทธาวาส ที่ต้องการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมทั้ง 8 ชาติพันธุ์ จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ ณ ตลาดอมยิ้ม บริเวณวัดวาปีสุทธาวาส ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เข้าชม 690 ครั้ง