ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายประโยชน์ เพ็ญสุต) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ : 23 ก.ย. 61

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายประโยชน์ เพ็ญสุต) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐ  โดยมีนายอำเภอพุทธมณฑล พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาคัดเลือกตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน ให้เป็นตลาดต้องชม แห่งที่ 4 ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เปิดตลาดประชารัฐต้องชมไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ำวัดลำพญา ตลาดบางหลวง รศ. 122 และตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ในพื้นที่อำเภอบางเลน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน


          สำหรับตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ จะเปิดทำการในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด จำนวน 75 ร้าน จำหน่ายสินค้าประเภทสินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชมนาข้าว นาบัว สวนกล้วยไม้ และสวนฟักข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
เข้าชม 1,483 ครั้ง