ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ และมอบโล่ให้กับตลาดสดติดดาว 190 แห่ง ทั่วประเทศ

วันที่ : 27 ก.ย. 61
          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ และมอบโล่รางวัลตลาดสดติดดาว 190 แห่ง ทั่วประเทศ

          กรมการค้าภายใน เปิดตัว “โครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตลาดสดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสด ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ เป็นการสร้างความพร้อมของตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาตลาดสู่การค้ายุคใหม่ ซึ่งจะมีการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบกิจการตลาดที่มีมาตรฐานที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ตลาดสดติดดาว”  ซึ่งตลาดเหล่านี้จะมีภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับตลาดแห่งอื่นๆ ในแต่ละท้องถิ่นได้ต่อไป ซึ่งผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก “ตลาดสดติดดาว” นั้นมาจาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การติดป้ายแสดงราคาการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีมาตรฐาน มีความหลากหลายของสินค้า สินค้ามีคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาหาร มีผลการตรวจสอบสารตกค้างตามมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดูแลด้านสุขอนามัยของผู้จำหน่ายสินค้าตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผ่านตามข้อกำหนดของกรมอนามัยด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารและผู้ขายของในตลาด ด้านความพร้อมในการรองรับการตลาดยุคใหม่ มีการใช้ระบบ QR Code มีระบบการชำระเงิน Online และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารตลาด

          กรมการค้าภายใน มอบรางวัลให้กับตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ซึ่งคัดเลือกจากตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในจาก 365 แห่ง ทั่วประเทศ ปรากฏว่าผ่านคัดเลือกเป็น ตลาดสดติดดาว จำนวน 190 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 41 แห่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก 62 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71 แห่ง และภาคใต้ 16 แห่ง

เข้าชม 1,711 ครั้ง