ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ร่วมกับจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเจรจาซื้อขายส้มสีทองอินทรีย์และส้มสีทองปลอดภัย เชื่อมโยงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส้มสีทอง ณ จังหวัดน่าน

วันที่ : 6 ธ.ค. 62
          เมื่อวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ร่วมกับจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเจรจาซื้อขายส้มสีทองอินทรีย์และส้มสีทองปลอดภัย เชื่อมโยงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส้มสีทองจังหวัดน่าน ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กับ Tops Supermarket และ S&P ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยสามารถตกลงซื้อขายกัน ได้ประมาณ 235 ตัน มีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท การซื้อขายดังกล่าว ได้มีการลงนามในสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ของกรมการค้าภายใน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) ร่วมเป็นสักขีพยาน

การเจรจาชื้อขายส้มสีทองอินทรีย์และส้มสีทองปลอดภัยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย Tops Supermarket และ S&P

โดยโฟกัสจุดเดียวกัน คือ เชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายที่มั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรสามารถจำหน่ายส้มสีทองอินทรีย์ได้ทุกผล ไม่ว่าลูกใหญ่ ลูกเล็ก ผิวสวย ผิวลาย ซึ่งในปีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมการค้าภายใน ได้สุ่มเก็บตัวอย่างส้มสีทองอินทรีย์ SDGsPGS ของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนน่านทุกราย ไปตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง ผลการตรวจสอบ เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ส้มสีทองอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดน่าน ไม่พบสารตกค้าง มีความปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถบริโภคส้มสีทองน่านที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ชาวสวนส้มสีทองอำเภอทุ่งช้าง ที่จะผลิตส้มสีทองน่านคุณภาพดี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ่าน Tops Supermarket และ S&P

เข้าชม 1,863 ครั้ง