ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

วันที่ : 29 ส.ค. 57
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "พาณิชย์พัฒนามาตรฐานคลังสินค้า/ไซโล/ห้องเย็น" พร้อมแข่งขันในเวทีอาเซียน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง "การกำหนดมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงพาณิชย์


โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้า อันได้แก่ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจไซโล และธุรกิจห้องเย็นของประเทศ ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่ใกล้จะถึงนี้ เพราะการยกระดับมาตรฐานให้บริการดังกล่าว จากระดับกรมฯ เป็นระดับประเทศและเป็นสากล จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบกิจการและระบบโลจิสติกส์โดยรวม คือ จะทำให้ผู้ประกอบกิจการ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนอย่างมีระบบ มีการใช้เทคโนโลยีบริหารสินค้าคงคลัง ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนงาน (Simplified Process) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็ก ส่งผลทำให้ต้นทุนลดลง


ทั้งนี้ ธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้า มีมูลค่าการประกอบธุรกิจ ปีละกว่าเจ็ดหมื่นล้านบาท นับเป็นธุรกิจสำคัญต่อเศรษฐกิจสาขาหนึ่ง ขณะนี้ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้เห็นผลอย่างจริงจัง และผู้ประกอบธุรกิจจะต้องตระหนักรู้ถึงอุปสรรค โอกาส และความท้าทายในระดับเวทีอาเซียน ซึ่งนับว่านิมิตรหมายอันดีของการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศและสากลต่อไป


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 กรมการค้าภายในยังได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ภายหลังการเปิดเสรี AEC” ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีซ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาในเชิงลึกถึงผลกระทบที่ธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้าของไทยจะต้องเผชิญ รวมทั้งกลยุทธ์ในเชิงรุกและเชิงรับกับประเทศใน AEC อันเป็นการสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันให้ธุรกิจไทยอีกด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจการคลังสินค้า ไซโล.pdf
เข้าชม 390 ครั้ง