ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมสำนัก งานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จ.ราชบุรี วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ : 5 มิ.ย. 58             กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด   ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในระหว่าง สหกรณ์การเษตรจังหวัดตราด (ผู้ขาย) กับโรงงานปอกผลไม้จังหวัดราชบุรี (ผู้ซื้อ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และผู้แทนโรงงานปอกผลไม้จังหวัดราชบุรี รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ ๒๐ คน  สินค้าที่ตกลงซื้อขาย จำนวน  ๒ ชนิด ได้แก่  เงาะ  จำนวน ๔๖๐ ตัน  ทุรียน จำนวน ๑๐ ตัน   สัญญาซื้อขาย ๓ สัญญา  ปริมาณรวม ทั้งสิ้น  ๔๗๐  ตัน


----------------------------------------------------
เข้าชม 352 ครั้ง