ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสดคุณย่าทองใบ

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดสดคุณย่าทองใบ อำเภอสำโรงทาบ เป็นตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก ที่ได้รับโลห์รางวัลติดต่อกัน ๕ ปี ตลาดมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม มีการปิดป้ายแสดงราคา และเครื่องชั่งมีมาตรฐาน


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเล ขนมหวาน อาหารปรุงสำเร็จ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

จำนวนแผงค้า : 145
ขนาดพื้นที่ : 3.00  ไร่
ก่อตั้งเมื่อ : 2 เมษายน 2525
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 05.00-18.00

เข้าชม 3,015 ครั้ง


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


แผงค้าภายในตลาดคุณย่าทองใบ


แผงค้าภายในตลาดคุณย่าทองใบ


ภายในตลาดคุณย่าทองใบ


ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์แรม บุญทัน
ที่อยูู่ : 172 ม.10 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางบัวศรี ภางาม
ที่อยูู่ : 146 ม.10 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายธวัธชัย เปไสว
ที่อยูู่ : 211 ม.4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : นางสาวลำดวง วังสันต์
ที่อยูู่ : 31 ม.11 ต.ตรึม อ.ศรีขรภูมิ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทูนึ่ง
ชื่อ-สกุล : นางกันตนา
ที่อยูู่ : ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอม กระเทียม
ชื่อ-สกุล : นายสมพร นิลทัย
ที่อยูู่ : 35/4 ม.7 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของเบ็ดเตล็ด
ชื่อ-สกุล : นางทองนาด แสงลี
ที่อยูู่ : 171 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อสด
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ ภาโฮ
ที่อยูู่ : 195 ม.1 ต.หนองไผ้ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทูนึ่ง
ชื่อ-สกุล : นางอรัญ พินาลศรี
ที่อยูู่ : 97 ม. 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของเบ็ดเตล็ด
ชื่อ-สกุล : นางญาณัท วุฒิธิรกุล
ที่อยูู่ : 426 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมก้อน
ชื่อ-สกุล : นางกันดี สายแก้ว
ที่อยูู่ : 423 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของเบ็ดเตล็ด
ชื่อ-สกุล : นางสนม สายหงษ์
ที่อยูู่ : 80 ม.1 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-596067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

รางวัล ตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก ติดต่อกัน 5 ปี หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   407 หมู่ 1 ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ : 044-569-106   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสดคุณย่าทองใบ