ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กิจการคลังสินค้าได้รับอนุญาตใหม่ 2 ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อนุญาตให้มีผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการกิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 ใหม่ล่าสุด จำนวน 2 ราย เป็นรายที่ 58 และ 59 ในปัจจุบัน คือ58. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลังสินค้า  จำกัด     • รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
  • อธีบดีกรมการค้าภายในออกใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553       ใบอนุญาตเลขที่ 1/2553
  • ประกอบกิจการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป 
  • โดยมีสถานประกอบกิจการที่จังหวัดชลบุรี
  • สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 02 1820345-51

59. บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด     • รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
  • อธีบดีกรมการค้าภายในออกใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน 2553 ใบอนุญาตเลขที่ 2/2553
  • ประกอบกิจการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป 
  • โดยมีสถานประกอบกิจการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 757 6088-96