ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ ๑๔๘/๒๕๕๒

คำสั่ง1.jpg                                        คำสั่ง2.jpg


   ตามที่สมาคมกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มีหนังสือที่ 032/2552 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2552 เรียนอธิบดีเพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดระบบเพื่อการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า และหนังสือที่ 033/2552 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2552 เสนอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานจัดชั้นคุณภาพของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอธิบดีได้มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดร่วมกับกองนิติการและสมาคม ฯ พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบเพื่อการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า และชุดที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการจัดชั้นคุณภาพของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น นั้น  สรุปได้ดังนี้


   เห็นควรออกคำสั่งกรมการค้าภายใน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบเพื่อการใช้ประโยชน์จากใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าก่อน เนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วนในการที่จะสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการในฐานะนายคลังสินค้า โดยใช้ใบประทวนสินค้าเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน