ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล มาตรฐานห้องเย็น

กรมการค้าภายในได้จัดทำมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  โดยอาศัยแนวคิดการนำระบบการจัดการมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผู้ประกอบการให้มีกรอบในการบริหารจัดการในทุกกิจการเพื่อให้สอดคล้องตามวงจร PDCA ซึ่งก็คือ Plan Do Check Act  ซึ่งเป็น มาตรฐานเฉพาะที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับแต่ละประเภทกิจการ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ทุกขนาดโดยมุ่งเน้นในกิจกรรมที่มีความสำคัญโดยตรงกับกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็นนี้ กำหนดโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง


·       ISO 9001:2008            Quality Management Systems- Requirements


·       มอก. 34-2546              ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร


·       มอก.18001-2542        ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:


ข้อดีของผู้ประกอบกิจการหลังจากการจัดทำระบบมาตรฐาน ดังนี้


·       ระบบเอกสารดีขึ้น ทำให้มีหลักฐานอ้างอิง เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานภายในได้


·               ระบบการจัดเก็บดีขึ้น เนื่องจากมีการทำเครื่องหมายสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปะปนกับสินค้าของลูกค้ารายอื่นหรือเกิดการปนเปื้อน รวมทั้งติดฉลากหรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นๆ เพื่อง่ายต่อการชี้บ่งหรือการติดตามตรวจสอบ และทำบันทึกการจัดเก็บสินค้าไว้ตลอดกระบวนการ


·              พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลมาจากพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานมากขึ้น และมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าระบบมาตรฐานส่งผลดีต่อองค์กรและพนักงานอย่างไร ทำให้มีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น


·       เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ และสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่มุ่งเน้นคุณภาพทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดคุณภาพได้ง่าย และทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นในอนาคต


 


รายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานมีอายุในการรับรอง 2 ปี  จำนวน 30 ราย


·        คลังสินค้า (9 ราย)

ลำดับที่


ชื่อผู้ประกอบกิจการ


ระดับดาว


1)


บริษัท ที ที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด


5 ดาว


2)


บริษัท ไทยอินเตอร์โมดัล จำกัด


5 ดาว


3)


บริษัท อ่างทองคลังสินค้า จำกัด


5 ดาว


4)


บริษัท ซี ที ไอ คลังสินค้า จำกัด


5 ดาว


5)


บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด


5 ดาว


6)


บริษัท เบสบอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด


3 ดาว


7)


บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด


3 ดาว


8)


บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด


3 ดาว


9)


บริษัท ธีรชัยคลังสินค้า จำกัด


3 ดาว


·        ไซโล (3 ราย)

ลำดับที่


ชื่อผู้ประกอบกิจการ


ระดับดาว


1)


บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด


5 ดาว


2)


บริษัท โรงสีไฟเทพนิมิตร จำกัด


3 ดาว


3)


บริษัท โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา จำกัด


3 ดาว


·        ห้องเย็น (18 ราย)

ลำดับที่


ชื่อผู้ประกอบกิจการ


ระดับดาว


1)


บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด


5 ดาว


2)


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด


5 ดาว


3)


บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) จำกัด


5 ดาว


4)


บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) จำกัด


5 ดาว


5)


บริษัท ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่น ฟู๊ดส์ จำกัด


5 ดาว


6)


บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท) จำกัด


5 ดาว


7)


บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด


5 ดาว


8)


บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด


5 ดาว


9)


บริษัท ไทยแม็กซ์โคลสโตร์เรจท์ จำกัด


5 ดาว


10)


บริษัท ไทยแม็กซ์โคลสโตร์เรจท์ จำกัด (สาขาเวลโกรว์)


5 ดาว


11)


บริษัท ห้องเย็นเอกสาคร จำกัด


5 ดาว


12)


บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด


5 ดาว


13)


บริษัท อะกรีเวิลด์ จำกัด


5 ดาว


14)


บริษัท ชาญเอก จำกัด


5 ดาว


15)


บริษัท ชาญเอก โฮลดิ้ง จำกัด


5 ดาว


16)


ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยพิพัฒน์ ซีเอส


5 ดาว


17)


บริษัท พศภพ 999 จำกัด


3 ดาว


18)


บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด


3 ดาว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด โทร 02547 5422