ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผู้ประกอบกิจการสาธารณะได้รับอนุญาตใหม่เดือนกันยายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อนุญาตให้มีผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการกิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการไซโลและห้องเย็นเป็นกิจการอันมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกิจการคลังสินค้า และเงื่อนไขควบคุมกิจการดังกล่าว พ.ศ.2535 จำนวน 3 ราย


 


กิจการคลังสินค้า จำนวน 1 ราย เป็นรายที่ 5 ในปีนี้ คือ


1)   บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ กัด 


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 5/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป (สินค้านำเข้า/ส่งออก)


v  สถานประกอบกิจการทั้งอยู่จังหวัดชลบุรี โทร 038 185 090-2


 


กิจการห้องเย็น จำนวน 2 ราย เป็นรายที่ 3-4 ในปีนี้ คือ


 


1)   บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 3/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทพืชผัก ผลไม้


v  สถานประกอบกิจการตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี โทร 02 908 4990


 


 


2)   บริษัท หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


v  รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 8 กันายน 2554


v  ใบอนุญาตเลขที่ 4/2554


v  รับฝากเก็บสินค้าประเภทพืชผัก ผลไม้


v  สถานประกอบกิจการตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี โทร 02 908 3403-5