ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น