ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เชิญชวนผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ

เชิญชวนผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น (จัดทำมาตรฐาน)


กรมการค้าภายใน ร่วมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเชี่ยวชาญด้านการจัดทำมาตรฐาน การฝึกอบรม และการตรวจประเมินโดยเฉพาะจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   พัฒนาเพื่อขอการรับรองมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็นที่กรมการค้าภายใน ประกาศใช้เมื่อ ปี ๒๕๕๓ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  โดยฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย